English to Armenian Meaning of draft - նախագիծը


Draft :
նախագիծը

նախագիծը, ձեռագիր, դիզայն, գծագիր, պլան, էսքիզ, դիագրամ, աղճատել, գզրոց, փոքր կումերով խմել, քաշել, սխեմա, գրաֆիկ, նախագիծ, պատվեր, ստացական, պնդում, պահանջել, կոչ, հաստատում, պահանջ, արձանագրություն, լարում, նկարել, ավար, գիծ, գրավչություն, քաշում, կախարդանք, նկարչություն, գերել, խմել, betel տերեւ, ջղայնություն, ըմպելը, խառնուրդ, ուրվագծորդ

նախագիծը, ներշնչել, ծծել, վերացական, էսքիզ, մաս, բաժանել, անջատել, կոպիտ դուրս, հետք, տեղանքի պլանը գծելը

նախագիծըզորակոչվելնորակոչիկնզորակոչիկներնDrafterհեղինակներըdraftilyմշակմաննախագծերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of draft in English
Noun(1) a document ordering the payment of money; drawn by one person or bank on another(2) a current of air (usually coming into a chimney or room or vehicle(3) a preliminary sketch of a design or picture(4) a serving of drink (usually alcoholic(5) any of the various versions in the development of a written work(6) the depth of a vessel's keel below the surface (especially when loaded(7) a regulator for controlling the flow of air in a fireplace(8) a dose of liquid medicine(9) compulsory military service(10) a large and hurried swallow(11) the act of moving a load by drawing or pulling
Verb(1) draw up an outline or sketch for something(2) engage somebody to enter the army(3) make a blueprint of
Examples of draft in English
(1) Among the most recent significant advances in beer technology has been the use of nitrogen and CO2 as a push, or to dispense, gas with draft beer.(2) WR participated in data collection and interpretation and in writing of the first draft .(3) Deep inside, I knew that Holmes's threat had expedited the writing of my first draft of this story.(4) The committee readily accepted the plan, and the education specialist began to work on the preliminary draft of the program.(5) the draft and I were sent to the barracks near Folkestone(6) Since a job description for this office could not be found, I generated a preliminary draft of such a document.(7) My instructing solicitor has written out that further order as indicated by your Honour, so the draft order I am handing up is with the original conditions in it.(8) So which ever discipline you are going to try and use to pass a guy whether its draft along behind and try to pull out and get him or you're going to try to out-handle him down in turns three and four it provides for a unique race.(9) A council spokesman said the creation of the plan would broadly follow the same route as the first, except that the draft of that plan had never been submitted to the Government.(10) The mass media also tends to take seriously proposals to revive the draft .(11) Of all the offensive players entering the draft , Rogers is the best athlete.(12) They added several solid players through the draft , some of whom should make the team and provide depth.(13) It is to be supplied with a summary of the case and the preliminary draft decision, on which it delivers an opinion.(14) She washed down the small gob of starch with a draft of spring water, grateful that her stomach would be pacified for an hour, long enough for sleep to come.(15) Furthermore, even volunteer recruits, many entering because of the draft , received the same low salaries as draftees.(16) The Assembly has already set up a 55-member committee to draft the document.
Related Phrases of draft
(1) rough draft ::
սեւագիր
(2) draft beer ::
տակառի գարեջուր
(3) first draft ::
առաջին սեւագիր
(4) bank draft ::
բանկը նախագիծը
(5) demand draft ::
պահանջարկը նախագիծը
(6) draft copy ::
նախագիծը պատճենը
(7) sight draft ::
տեսարան նախագիծը
(8) draft contract ::
նախագիծը պայմանագիրը
(9) draft tube ::
նախագիծը խողովակ
(10) draft resolution ::
Բանաձեւի նախագիծը
Synonyms
Noun
1. preliminary version ::
նախնական տարբերակը
2. plan ::
պլան
3. check ::
ստուգում
4. current of air ::
ընթացիկ օդում
5. gulp ::
ումպ
6. drawing ::
նկարչություն
7. conscription ::
զինվորահավաք
8. draft copy ::
նախագիծը պատճենը
9. tipple ::
խմել
10. bill of exchange ::
մուրհակ
11. swig ::
Swig
12. rough drawing ::
կոպիտ նկարչություն
Verb
13. muster in ::
զորակոչ է
14. outline ::
ուրվագիծ
15. blueprint ::
նախագիծ
Different Forms
draft, drafted, draftee, draftees, drafter, drafters, draftily, drafting, drafts
Word Example from TV Shows
Sheldon, did you draft the contract?

Sheldon, did you DRAFT the contract?

The Big Bang Theory Season 9, Episode 18

Built-in
corrosion-resistant
draft reducer,

Built-in corrosion-resistant DRAFT reducer,

Breaking Bad Season 2, Episode 10

...is ambiguity in a contract
benefits the party that did not draft it.

...is ambiguity in a contract benefits the party that did not DRAFT it.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 21

No, but there is an original final draft
Ghostbusters script...

No, but there is an original final DRAFT Ghostbusters script...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

If you find this draft acceptable,
then I believe your new

If you find this DRAFT acceptable, then I believe your new

The Big Bang Theory Season 10, Episode 13

English to Armenian Dictionary: draft

Meaning and definitions of draft, translation in Armenian language for draft with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of draft in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'draft'

What draft means in Armenian, draft meaning in Armenian, draft definition, examples and pronunciation of draft in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History