English to Armenian Meaning of regular - կանոնավոր


Regular :
կանոնավոր

կանոնավոր, ճշգրտված, հաստատուն, սովորական, կապավոր, բնական, միջին, ինքնաբուխ, նատուրալիստական, հավասարակշռված, վայելչակազմ, հարթ, միօրինակ, ուղիղ, անփոփոխ, անվերջ, սահմանափակ, սիստեմատիկ, մեթոդական, սահմանադրական, հավաքածու, ստատիկ, դեռ, անշարժ, ճիշտ, կարգապահ, ֆորմալ, լավ կարգավորվում, կլորացված, լավ proportioned, ճարպիկ, կոկիկ

կանոնավորօրինաչափությունները,կանոնավորությունկանոնավորկանոնավոր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of regular in English
Noun(1) a regular patron(2) a soldier in the regular army(3) a dependable follower (especially in party politics(4) a garment size for persons of average height and weight
Adjective(1) in accordance with fixed order or procedure or principle(2) often used as intensifiers(3) conforming to a standard or pattern(4) regularly scheduled for fixed times(5) in accord with regular practice or procedure(6) occurring at fixed intervals(7) relating to a person who does something regularly(8) (used of the military(9) (of solids(10) not constipated(11) symmetrically arranged(12) not deviating from what is normal(13) officially full-time
Examples of regular in English
(1) The individual consumer has the regular bill as an incentive to manage his or her use of the phone, but the corporate customer doesn't care too much about the cost and may not even see the bill.(2) As there are still few options or places to park for those employees, it's still a hot topic with shopkeepers who claim they are causing regular shoppers to drive on due to a lack of space.(3) By human standards it was about the size of a regular door.(4) Along with its regular induction, the Songwriters Hall of Fame also doles out a few special prizes.(5) With the rise of online play, newfangled regular size discs, and violence, Nintendo is having trouble keeping up.(6) May is a regular and well known visitor to the Day Care Centre in Abbeyleix District Hospital, for which she is also a dedicated fundraiser.(7) Corporate email is usually subject to constant changes and requires regular attention.(8) She asked Renae as if they were two regular teenage best friends gossiping.(9) He may see himself as a regular sort of guy, but he is morally responsible for atrocities.(10) Ohlson varies his regular structure by making two rectangles within each of four vertical quadrants.(11) The Blackmon place was a regular old time slave plantation.(12) Their regular food is kebab roll, shwarma or biryani, as they are forever short of funds and settle for the cheaper, greasier fast food variety.(13) He's a regular on the red carpet and known for his lavish parties and glamorous life style.(14) When wine is matured in any other form of wooden container it is particularly important that the ullage space is minimized by regular topping up.(15) Also to have your pc online at the same time, simply buy and install a regular network card into your pc.(16) First, readings are collected over an interval that takes into account regular tidal patterns.
Related Phrases of regular
(1) regular verbs ::
կանոնավոր բայերի
(2) regular verb ::
հերթական բայ
(3) regular price ::
Սովորական գին
(4) regular expression ::
կանոնավոր արտահայտություն
(5) regular pattern ::
հերթական օրինակը
(6) on regular basis ::
պարբերաբար
(7) at regular intervals ::
կանոնավոր պարբերականությամբ
(8) regular customer ::
հերթական հաճախորդը
(9) regular job ::
հերթական աշխատանքի
(10) regular college course ::
հերթական քոլեջ, իհարկե
Synonyms
Adjective
1. uniform ::
համազգեստ
2. rhythmic ::
ռիթմիկ
3. frequent ::
հաճախակի
5. methodical ::
մեթոդական
6. usual ::
սովորական
7. steady ::
հաստատուն
8. even ::
նույնիսկ
9. veritable ::
իսկական
Noun
10. fixture ::
արմատուրա
Antonyms
1. inconstant ::
անկայուն
2. infrequent ::
հազվադեպ
3. irregular ::
անկանոն
Different Forms
regular, regularities, regularity, regularly, regulars
Word Example from TV Shows
Yeah, it's a regular Manhattan Project.

Yeah, it's a REGULAR Manhattan Project.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

there was a curly fry
in your regular fries

there was a curly fry in your REGULAR fries

The Big Bang Theory Season 7, Episode 4

I prefer the classics, regular and Klingon.

I prefer the classics, REGULAR and Klingon.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 9

Yeah. It's like regular Boggle,
but in Klingon.

Yeah. It's like REGULAR Boggle, but in Klingon.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 1

...is actually no different
than a regular Sheldon. Good night.

...is actually no different than a REGULAR Sheldon. Good night.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 22

English to Armenian Dictionary: regular

Meaning and definitions of regular, translation in Armenian language for regular with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of regular in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'regular'

What regular means in Armenian, regular meaning in Armenian, regular definition, examples and pronunciation of regular in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History