English to Armenian Meaning of string - լարային


String :
լարային

պարան, լար, շնաթոկ, լարային, խծուծ, մանրաթել, մանվածք, թելիկ, թել, աղավաղում, կաբել, հյուս, կուսակցություն, խումբ, հանդերձանք, կողմ, անձնակազմը, ֆորմուլա, թելադրանք, օրենք, նշանաբան, շար, մետաղալար, հեռագիր, համ, ախորժակ, կապան, համակարգ, Tantra, ծիսական, տեսակ, սխեմա, աղեղնալար, ծաղկեպսակ, մանյակ, շարք, հոտ, երամակ, լողալ, ամբոխ, սխալ, հանցանք, մեղք, հերթականություն, գնացք, տուրուդմփոց, գիծ, աստիճան, թատերահարկ, ժանր, հոդված, հոսանք, հոսում, դասընթաց, բույլ, փունջ, փաթեթ, կապոց, ներդրվագ, զարդարել, միահյուսել, Belay, դրոշմել, կոճկել, հավաստել, ամրացնել, ուղղել, մարդ

լարայինլարայինխստությունSTRINGERstringersStringingտողերիթանձր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of string in English
Noun(1) a lightweight cord(2) stringed instruments that are played with a bow(3) a tightly stretched cord of wire or gut, as a part of an instrument or a tennis racket(4) a sequentially ordered set of things or events or ideas in which each successive member is related to the preceding(5) a linear sequence (as of characters, words, proteins, etc.(6) a tie consisting of a cord that goes through a seam around an opening(7) a tough piece of fiber in vegetables, meat, or other food (especially the tough fibers connecting the two halves of a bean pod(8) (cosmology(9) a collection of objects threaded on a single strand(10) a necklace made by stringing objects together
Verb(1) thread on or as if on a string(2) add as if on a string(3) move or come along(4) stretch out or arrange like a string(5) string together; tie or fasten with a string(6) remove the stringy parts of(7) provide with strings
Examples of string in English
(1) Starring together in a string of grade B romance adventures, the couple had become the hottest item in Hollywood.(2) His compositions comprise mainly chamber music, including string quartets and accompanied keyboard sonatas.(3) Today, it's almost impossible to prove that any raw text is original without searching for a selected string of words in a search engine.(4) Additional null characters may follow the string , padding it out to a size that ensures the following structure is properly aligned.(5) Favourites in days gone by included lifting gates off hinges and re-hanging them the wrong way round, tying door-knockers together with string and knocking on doors and running away.(6) Eight protesters tied themselves together with string and for ten minutes chanted, ÔÇÿStop selling arms to oppressive regimes.ÔÇÖ(7) She slipped the quiver to her shoulder, and carefully bent her bow to string it.(8) Sometimes, though, the password is not really the string of alphanumeric characters you typed but instead a randomly assigned sequence.(9) The string players brought tremendous energy and concentration to the apocalyptic visions of the Allegretto.(10) Vince Clarke and Andy Bell have been working together for 21 years, churning out a string of hits and outrageous stage shows.(11) But despite being the third string at Selby, Charlie Booth's side have a formidable spirit of team-work and have beaten a number of higher ranked teams before.(12) All twelve celebrities taking part will jet off to the paradise island this week where they will stay on the beach in traditional bamboo huts before being paired off together for a string of dates..(13) That sideways tear gets rid of the tough string that sometimes runs along the edge of the pod.(14) A piano and stringed instruments were purchased and the family formed a string quartet.(15) My dryer was a length of string which ran across my bedroom from the mirror into the cupboard.(16) When you string together a series of championships, or piece together the ultimate team on a shoestring budget, it feels just that much better to play and win with them.
Related Phrases of string
(1) string bean ::
լարային լոբի
(2) empty string ::
դատարկ լարային
(3) string beans ::
լարային լոբի
(4) string up ::
լարային մինչեւ
(5) string instrument ::
լարային գործիք
(6) string along ::
լարային միասին
(7) to string ::
պարանի
(8) string theory ::
լարային տեսությունը
(9) drill string ::
փորված լարային
(10) character string ::
բնույթ string
Synonyms
Noun
1. twine ::
գրկել
2. chain ::
շղթա
3. series ::
շարք
4. line ::
գիծ
5. strand ::
շար
6. condition ::
պայման
7. drawstring ::
drawstring
8. cosmic string ::
տիեզերական լարային
9. train ::
գնացք
Verb
10. hang ::
կախել
11. thread ::
թել
12. draw ::
նկարել
13. string along ::
լարային միասին
14. string up ::
լարային մինչեւ
Different Forms
string, stringed, stringency, stringer, stringers, stringing, strings, stringy
Word Example from TV Shows
You want string cheese
or yogurt squeezers with your PBJ?

You want STRING cheese or yogurt squeezers with your PBJ?

Breaking Bad Season 5, Episode 13

I mean, look,
string theory posits

I mean, look, STRING theory posits

The Big Bang Theory Season 11, Episode 13

at the end of the
string above them.

at the end of the STRING above them.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 17

Very mature.
You're lucky I'm out of Silly String.

Very mature. You're lucky I'm out of Silly String.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 22

You want me
to give up string theory

You want me to give up STRING theory

The Big Bang Theory Season 7, Episode 20

English to Armenian Dictionary: string

Meaning and definitions of string, translation in Armenian language for string with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of string in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'string'

What string means in Armenian, string meaning in Armenian, string definition, examples and pronunciation of string in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History