English to Armenian Meaning of equal - հավասար


Equal :
հավասար

զույգ, հավասար, դուպլետ, լուծ, զուգահեռ, երեւալ, զուգավորել, համընկնում, ոսկրածուծ, երկու

հավասար, հավասարեցնել, մակարդակ, նմանեցնել, նույնիսկ, քառակուսի, գումար, համընկնում, զուգավորել, մոտեցում, կատարել, անհրաժեշտ լինել, պետք է պիտանի, լինել արժանի, դառնալ

հավասար, նման, մակարդակ, նույնիսկ, նույնական, նույն, համարժեք, հավասարակից, հավասարազոր է, չեզոք, անաչառ, անկախ, կատեգորիկ, չեզոք սեռ, պարզապես, օրինական, ողջամիտ, գունդ, Հավասարազոր, անպահանջկոտ, համազգեստ, ճիշտ նույն, հարմար, արժանի, համատեղելի, իրազեկ, տեղավորել

հավասարակիցcoequalsհավասարհավասարվումհավասարեցմանհավասարությունհավասարեցումհավասարեցնելհավասարեցնումհավասարեցմանհավասարապեսհավասար
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of equal in English
Noun(1) a person who is of equal standing with another in a group
Verb(1) be identical or equivalent to(2) be equal to in quality or ability(3) make equal, uniform, corresponding, or matching
Adjective(1) having the same quantity, value, or measure as another(2) having the requisite qualities or resources to meet a task
Examples of equal in English
(1) Nearly equal amounts of the hormone are derived from the adrenal glands and the ovaries.(2) Until the achievement of equal pay in 1974, men fared better than women.(3) We are taught that all men are created equal in the eyes of God and there is only one God.(4) No one is above the law and everyone is equal before the law.(5) Women are finally becoming equal with men and not before time.(6) We're all more or less equal : let the calculators do the dividing.(7) Instead, all property should be owned collectively, and all people should have equal social and economic status.(8) Under a human-rights focused democracy, all people are equal before the law.(9) a high price doesn't equal high quality(10) it was an equal fight(11) He also knows the critical letters will be balanced by an equal number of friendly letters.(12) For example, a student knows that 32 degrees Fahrenheit is freezing and is equal to 0 degrees Celsius.(13) In respect to civil rights, all citizens are equal before the law.(14) We begin with a law of international relations: no action involving two countries has equal effects on each.(15) The primary goal of school reform must be to provide more equal education opportunities.(16) The sum of the angles of a triangle is equal to two right angles.
Related Phrases of equal
(1) equal to ::
հավասար է
(2) equal rights ::
հավասար իրավունքներ
(3) equal opportunities ::
հավասար հնարավորություններ
(4) not equal ::
ոչ հավասար
(5) equal pay ::
հավասար վարձատրման
(6) equal opportunity ::
հավասար հնարավորություն
(7) less than or equal to ::
պակաս կամ հավասար է
(8) equal footing ::
հավասարապես
(9) be equal ::
պետք է հավասար
(10) equal parts ::
հավասար մասերի
Synonyms
Adjective
1. identical ::
նույնական
2. equivalent to ::
համարժեք է
3. unbiased ::
անաչառ
4. evenly matched ::
համընկնեն
5. adequate ::
համապատասխան
Noun
6. equivalent ::
համարժեք
7. peer ::
երեւալ
Verb
8. be equal to ::
պետք է հավասար լինի
9. match ::
համընկնում
10. be as good as ::
լինել, քանի որ լավ է, քանի որ
11. be ::
լինել
12. equalize ::
հավասարեցնել
13. touch ::
դիպչել
Antonyms
1. biased ::
կողմնակալ
2. inequitable ::
անարդարամիտ
3. partial ::
մասնակի
4. partisan ::
պարտիզանական
5. prejudiced ::
նախապաշարված
6. unjust ::
անարդար
Different Forms
coequal, coequals, equal, equaled, equaling, equality, equalization, equalize, equalizes, equalling, equally, equals
Word Example from TV Shows
How will we ever be
equal now, my brother?

How will we ever be EQUAL now, my brother?

Vikings Season 1, Episode 6

I have no doubt
you will prove equal to this challenge.

I have no doubt you will prove EQUAL to this challenge.

Game of Thrones Season 3, Episode 3

The notion that we're all equal
in the eyes of the Seven

The notion that we're all EQUAL in the eyes of the Seven

Game of Thrones Season 5, Episode 3

First, at all times, I am to be treated
as a colleague and an equal.

First, at all times, I am to be treated as a colleague and an EQUAL.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 4

You and I will\Nalways be equal.

You and I will
always be EQUAL.

Vikings Season 1, Episode 1

English to Armenian Dictionary: equal

Meaning and definitions of equal, translation in Armenian language for equal with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of equal in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'equal'

What equal means in Armenian, equal meaning in Armenian, equal definition, examples and pronunciation of equal in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History