English to Armenian Meaning of crown - թագ


Crown :
թագ

թագ, խույր, ճաշակ, հարթ է ձեռքը, թագավոր, Raja, միապետ, իշխան, վեհություն, մանյակ, շղթա, պսակ, գագաթնակետ, պտուտահաստոց, գագաթ, գագաթնաժողովը, պատիվ, մեծարանք, հարգանք, ակնածանք, արժանապատվություն, վճիռ, պարգեւատրում, մրցանակ, աշխատավարձ

հանդիսավոր կերպով բացել, թագադրել, թագ, նախաձեռնել, տեղադրել, պատիվ, Սալոնի, իրականացնել, վերջ, վերջնականացնել, փակել, գեղեցկացնել, հատուցել

թագթագադրվածմեծագույնպսակներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of crown in English
Noun(1) the Crown (or the reigning monarch(2) the part of a tooth above the gum that is covered with enamel(3) a wreath or garland worn on the head to signify victory(4) an ornamental jeweled headdress signifying sovereignty(5) the part of a hat (the vertex(6) an English coin worth 5 shillings(7) the upper branches and leaves of a tree or other plant(8) the top or extreme point of something (usually a mountain or hill(9) the award given to the champion(10) the top of the head(11) (dentistry(12) the center of a cambered road
Verb(1) dwell on with satisfaction(2) express pleasure verbally(3) utter shrill sounds(4) invest with regal power; enthrone(5) be the culminating event(6) form the topmost part of(7) put an enamel cover on
Examples of crown in English
(1) The flag has a horizontal red stripe on top, and a wider white stripe with a gold crown surmounted by seven stars in the middle.(2) A mould is taken in a putty-like material so that the laboratory can make a crown that fits the tooth perfectly.(3) Relax the most resistant hair first, which is usually at the back of the head or at the crown .(4) Mines in the neighbouring hills area have produced lead, silver and gold, including gold that was used in the making of a crown for James V and his queen.(5) A crown of leaves rests on his head, proclaiming him king and guardian over the garden and the house.(6) With a sense of drama and spectacle, the Incas often built on the crown of a ridge.(7) The new badge comprises of a crown , harp, shamrock, laurel leaf and torch and scales with the cross of St Patrick as a centrepiece.(8) Up until that time, the publishers, called stationers, who controlled the printing presses, had exclusive control of all written works by the grace of the crown .(9) With his lips a little loosened by alcohol, he asked Hari how he knew Will would refuse to accept the crown .(10) Just as he has done so many times before, Deacon struck the kick sweetly, the ball sailing directly between the uprights to crown one of the most memorable comebacks in Super League history.(11) He was an imposing figure, and for all that he wore no crown or sign of office, one could not have mistaken his rank, nor his authority.(12) Now Bill is planning one more shot at regaining his world crown .(13) She smiled, leaning her cheek on the crown of his head.(14) However, the Petri brothers wanted freedom from the crown as well as Rome.(15) In colonial America loyalists to the crown were called Tories.(16) It occupies the crown of a big hill, and it is so hush-hush that it doesn't have a name that I can tell you or that anyone would tell me.
Related Phrases of crown
(1) the crown ::
թագ
(2) crown prince ::
Crown Prince
(3) royal crown ::
արքայական թագ
(4) imperial crown ::
կայսերական թագ
(5) crown jewels ::
Crown Jewels
(6) crown flower ::
թագ ծաղիկ
(7) crown of the head ::
պսակը գլխին
(8) crown glass ::
թագ ապակի
(9) half-crown ::
կես կրոնանոց դրամ
(10) half-a-crown ::
կես թագ
Synonyms
Noun
1. coronet ::
խույր
2. title ::
կոչում
3. monarch ::
միապետ
4. top ::
գագաթ
5. pate ::
խելք
6. jacket crown ::
բաճկոն թագ
7. pennant ::
վիմպել
8. treetop ::
Treetop
9. crest ::
ամբարտավանություն
10. diadem ::
թագ
Verb
11. enthrone ::
գահ բարձրացնել
12. round off ::
շուրջը
13. top ::
գագաթ
14. coronate ::
թագադրել
Antonyms
1. bottom ::
ներքեւի
2. nadir ::
նադիր
Different Forms
crown, crowned, crowning, crowns
Word Example from TV Shows
You are the property of the crown.
Stealing you would be treason.

You are the property of the CROWN. Stealing you would be treason.

Game of Thrones Season 3, Episode 1

Does it? He has neither crown
nor gold nor favor with the gods.

Does it? He has neither CROWN nor gold nor favor with the gods.

Game of Thrones Season 2, Episode 3

You heard father was dead
and you thought you'd claim the crown?

You heard father was dead and you thought you'd claim the CROWN?

Game of Thrones Season 6, Episode 4

And the crown must forge new alliances.

And the CROWN must forge new alliances.

Game of Thrones Season 2, Episode 3

Someone's gotta protect
our crown jewel here.

Someone's gotta protect our CROWN jewel here.

Westworld Season 2, Episode 7

English to Armenian Dictionary: crown

Meaning and definitions of crown, translation in Armenian language for crown with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of crown in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'crown'

What crown means in Armenian, crown meaning in Armenian, crown definition, examples and pronunciation of crown in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History